АЛТАЙН ЗАМ ХК

 

Хөгжигч хүний нөөц, дэвшилтэт техник технологи оновчтой менежментийн шийдлээр оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, тогтвортой хөгжинө